Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Tools voor leraren en studenten primair onderwijs

Wil je laten zien waar jouw school voor staat? Of werken aan een goede sfeer in de klas? Met deze tools maak je de kernwaarden concreet. In de school, met je team én in de les. Bekijk onze selectie en kies wat bij jou en jouw school past.

Filter alle tools:

Leren over Levensvragen

Leren over Levensvragen is een uniek concept voor levensbeschouwelijk leren op de openbare school. Vakleerkrachten Vormingsonderwijs en groepsleerkrachten werken hierin samen rondom levensvragen van kinderen.

Lees verder

Goede Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders, personeelsleden en (in het vo) leerlingen. Het is belangrijk dat de MR goed functioneert om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze handreiking biedt gedragsankers voor goede medezeggenschap.

Lees verder

Fasen van een filosofische denkkring

Filosofie is vaak een lastig thema om te behandelen in de klas. Het is niet zo tastbaar als wiskunde of het leren van een taal. Maar het is vanzelfsprekend van groot belang dat kinderen óók aan de slag zijn met filosofie. Deze tool biedt een stappenplan om dit te doen.

Lees verder

De kracht van verhalen

Alle verhalen doen er toe. In het openbaar onderwijs heeft iedereen zijn of haar eigen verhaal dat er mag zijn. Verhalen kunnen emotioneren, inspireren en aanzetten tot verandering. Lees meer over de kracht van persoonlijke verhalen.

Lees verder

Teambijeenkomst 'Verdieping van vrijheid'

In deze handreiking voor teambijeenkomsten reiken we verschillende onderdelen aan om je met je team te verdiepen in de kernwaarde ‘vrijheid’.

Lees verder

Lessen over vrijheid (PO)

Vrijheid is een prachtig begrip en een van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Maar lesgeven over vrijheid hoeft nog niet zo makkelijk te zijn. Met deze lessen kun je direct in de klas aan de slag met het begrip vrijheid.

Lees verder

Lessen in vrede

Lessen in vrede stimuleert leerlingen om na te denken over wat vrede is en hoe zij kunnen zorgen voor ‘vrede’ in hun eigen leefomgeving. Met een drietal praktische lessen voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar wordt nagedacht over hoe een vreedzame samenleving tot stand komt en in stand kan worden gehouden.

Lees verder

Lesbrief over de Drie Kernwaarden

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Aan de hand van drie strips kun je in de klas aan de slag met de drie kernwaarden.

Lees verder

Lesbrief Anders & Hetzelfde

Met deze lesbrieven kun je aan de slag met de kernwaarden in de klas. De twee bijgevoegde lessen zijn bedoeld voor groep 5 tot en met 8 en sluiten goed aan bij de drie kernwaarden. Het gaat om oefeningen op gebied van samenwerken om een doel te bereiken, overeenkomsten tussen mensen en wat mensen verschillend maakt.

Lees verder

V-LAB Express

V-LAB Express is een interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid, veiligheid en burgerschap. Leerlingen volgen deze interactieve reis in tweetallen. Scholen kunnen de tentoonstelling huren en wordt bij de school neergezet.

Lees verder

Gratis lessen burgerschap, mediawijsheid en seksualiteit

Omroep HUMAN heeft gratis lesmateriaal ontwikkeld over de thema’s Burgerschap, Mediawijsheid en Seksualiteit. Wil jij in de klas het gesprek aangaan over onderwerpen zoals nepnieuws, seksualiteit, online privacy, vrijheid of pesten?

Lees verder

Veiligwijs

Veiligwijs is een waardengerichte lesmethode voor seksuele en relationele vorming. Een doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Lees verder

50 tips voor de medezeggenschapsraad

Democratie binnen de school krijgt onder andere vorm via de formele medezeggenschap. In dit boekje zijn verschillende tips te vinden hoe de MR succesvol kan opereren en echte invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid.

Lees verder

Spel: BurgerSmaken

De gesprekstool BurgerSmaken is beschikbaar voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit instrument, of ‘spel’ maakt het mogelijk om als school op een effectieve en ontspannen manier met collega’s in gesprek te gaan over burgerschap.

Lees verder

Pas op de plaats – gesprekstool

Doelgericht en samenhangend vormgeven aan burgerschapsonderwijs vraagt om het ontwikkelen van een gedragen aanpak. Alleen dan kun je gericht invulling geven aan de burgerschapsvorming, passend bij de schoolcontext. De helpt je op weg.

Lees verder

Lesbrief Kinderen van Adam

De verwerkingsvormen in deze lesbrief zijn bedoeld voor leerkrachten en ouders/verzorgers die ongeacht hun achtergrond (islamitisch of ander gezindte) met kinderen in gesprek willen gaan over de (levens)vragen die deze verhalen oproepen.

Lees verder

Samsam Wereldgodsdiensten

Alle informatie over de wereldgodsdiensten verzameld op één website.

Lees verder

Het nut van de wereld

In het verhaal gaat de jongen Kabeljauw op zoek naar het nut van de wereld. Met activiteiten voor in de klas.

Lees verder

Proefles Denkstappen

Denkstappen is een boek waar leerlingen in 18 stappen leren om te filosoferen. Met deze methode kunnen leerlingen al in groep 7 of 8 aan de slag  met het voeren van een filosofisch gesprek.

Lees verder

Sjoes, de talen in mijn klas

Met deze tool verdiepen leerlingen zich in de talen die in de klas aanwezig zijn. SJOES helpt om over taal te praten, over het Nederlands, de nationale taal en de belangrijkste schooltaal, maar ook over andere talen.

Lees verder

Wat is jouw verhaal?

De ontwikkeling van de eigen identiteit van leerlingen én professionals binnen de school vormt het fundament onder wereldburgerschap. Pas als professionals zich bewust zijn van hun eigen ‘kijk op het leven’, van hun eigen verhaal, kunnen zij leerlingen begeleiden in hun groei naar wereldburgerschap.

 

Lees verder

Opgroeien in gelijkheid

Een tool voor basisscholen om hun aanpak van discriminatie vorm te geven. Het afwijzen van discriminatie en het bevorderen van verdraagzaamheid, begrip en respect voor elkaar is een belangrijk onderdeel voor goed (burgerschaps)onderwijs.

Lees verder

Proeflessen burgerschap en mensenrechten

KWINK biedt een lessenserie aan waarmee leerlingen aan de slag gaan met burgerschap en mensenrechten. De lessen zijn zowel voor de onderbouw, middenbouw als bovenbouw geschikt. Leerlingen gaan concreet aan de slag met belangrijke thema’s

Lees verder

Infographic wereldburgerschap

In deze infographic vind je een visie op de aangescherpte burgerschapsopdracht vanuit de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Deze biedt een kader en inspiratie voor bestuurders, schoolleiders en directeuren en docenten in het openbaar onderwijs.

Lees verder

Dialoogschool

Dialoogschool geeft leerkrachten werkvormen voor levensbeschouwelijke vorming voor alle soorten basisonderwijs. Deze werkvormen gaan over bezit, fotograferen van verhalen, kunstgesprekken en vragen.

Lees verder

Podcast Diversiteit in het onderwijs

In deze podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) praten we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs.

Lees verder

Lesbrief Hokjesdenken

In welke hokjes denken we? En waarom doen we dat? Met deze tool kun je in gesprek met je leerlingen (bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs) over (voor)oordelen in de samenleving.

Lees verder

Kaartspel Burgerschap Curriculum.nu

Meer aandacht voor burgerschap betekent ook dat er goed wordt nagedacht over hoe dat dit op school uiting kan krijgen. Met dit kaartspel kunnen leerkrachten met elkaar in gesprek over hoe burgerschap op school vorm moet krijgen.

Lees verder

Model leerlingenstatuut

In het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met een leerlingenstatuut. Hierin staan belangrijke afspraken opgenomen rondom regels waar leerlingen zich aan moeten houden. Met dit model kun je het gesprek aangaan over welke regels er zouden moeten zijn.

Lees verder

Inspiratie Dialoogschool

Dialoogschool biedt gratis video’s aan met voorbeelden over levensbeschouwelijk leren. Door de creatieve manier van werken wordt er op een verfrissende manier naar levensbeschouwing gekeken.

Lees verder

Quickscan openbaar onderwijs

Met de quickscan kun je meten in hoeverre de kernwaarden van het openbaar onderwijs tot uiting komen binnen jouw school! De quickscan bestaat uit tien vragen waarmee gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting tegen de meetlat worden gelegd.

Lees verder

QuickScan burgerschap | Toolbox

In de toolbox die bij de QuickScan burgerschap hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs op school.

Lees verder

Striplesbrief

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting: de drie kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze striplesbrief kunnen docenten de kernwaarden op een luchtige manier aan de orde laten komen in de klas.

Lees verder

Mijn vrijheid, jouw vrijheid

Een compleet pakket lessen waarin thema Vrijheid van verschillende kanten wordt bekeken. Voor vier bouwen van het primair onderwijs.

Lees verder

Waar verhalen samenkomen

VOS/ABB en de VOO hebben de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs vastgesteld: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Met dit boekje kunnen handen en voeten worden gegeven aan de kernwaarden.

Lees verder

Mensenrechten op school

Mensenrechten spelen een grote rol in het dagelijks leven. Zowel thuis, op straat als op school. Wat zijn mensen- en kinderrechten precies en op welke manier kun je er op school mee aan de slag? Deze toolbox biedt mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.

Lees verder

Bekwaamheidseisen DOO

In deze brochure is uitgewerkt aan welke eisen je moet voldoen om gekwalificeerd te worden om te werken in het openbaar basisonderwijs. 11 Hogescholen in Nederland verzorgen een certificeringstraject waarmee studenten aan de Pabo het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO) kunnen behalen als extra certificaat bij het Pabo diploma.

Lees verder

Fawaka wereldburgerschap

Fawaka WereldBurgerschap biedt scholen een gestructureerde aanpak om aan burgerschap invulling te geven met ‘WereldBurgerschap’.

Lees verder

Binnenstebuiten

School gaat voornamelijk over het opdoen van de noodzakelijke kennis. Maar er is soms niet genoeg aandacht voor de emotionele kant en gevoelens van leerlingen. In deze lessenserie leren leerlingen meer over hun eigen binnenkant en die van hun klasgenoten.

Lees verder

Iedereen is anders en niemand is normaal

De tool is een video die een startpunt kan zijn voor een gesprek over gedachten en gevoelens. Op school gaat het over feiten, kennis en leren. Maar het is ook goed om stil te staan bij emoties, gevoelens en problemen van leerlingen. Deze video biedt een startpunt voor gesprek.

Lees verder

Dialoog als burgerschapsinstrument PO

Deze tool biedt een uitgebreide methodiekbeschrijving voor (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs. Want hoe ga je om met controversiële thema’s in de klas, welke methodes hanteer je hiervoor? Handvatten zijn in deze tool te vinden.

Lees verder

Omgaan met diversiteit

In deze whitepaper gaan we in op de vraag waar je als leraar tegenaan kunt lopen als je levensbeschouwelijke verschillen tegenkomt: je eigen onbekendheid met een levensbeschouwing, je eigen beelden hiervan en je oordeel hierover.

Lees verder

Samsam themanummer Gender

Hoe horen jongens en meisjes zich te gedragen? Daar zijn allerlei ideeën over en dat heet ‘gender’. Deze ideeën veranderen door de tijd heen en verschillen per land en volk.

Lees verder

Brochure kernwaarden openbaar onderwijs

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Met deze kernwaarden zet het openbaar onderwijs zich op de kaart. Lees hier de korte onderbouwing van de kernwaarden.

Lees verder

Respect Leskanaal

Altijd actuele en concrete invulling voor lessen burgerschap en sociale veiligheid. In dit leskanaal vind je kosteloos en klikklaar lesmateriaal om actief aan (wereld)burgerschap en sociale veiligheid te werken. Het lesmateriaal biedt concrete tools om in de klas met thema’s als pesten, identiteit, tolerantie en diversiteit aan de slag te gaan. En natuurlijk zijn ook de lessen van de Week van Respect hier te vinden.

Lees verder

Democratie kun je leren!

Aan de hand van drie thema’s gaan leerlingen aan de slag met democratie. Met leuke activiteiten komen ze in aanraking met begrippen als veiligheid, verantwoordelijkheid en het maken van onderlinge afspraken.

Lees verder

Burgerschap vanuit eigen identiteit

Wat doe je aan burgerschapsonderwijs? Hoe verbind je burgerschapsonderwijs aan je waarden? Hoe ontwerp je burgerschapsonderwijs vanuit de identiteit van jouw school? In deze brochure vind je hier handreikingen en goede voorbeelden voor.

Lees verder

Ik in de MR?! - PO

De medezeggenschapsraad (MR) praat op school mee over belangrijke beleidszaken. Een goed functionerende MR draagt dan ook bij aan een goed functionerende school. In deze handreiking tips voor nieuwe MR-leden.

Lees verder

Drie verhalen uit Een wereld vol kleuren

Maak kennis met Een wereld vol kleuren. Verhalen over diversiteit aan de hand van drie verhalen en werkvormen.

Lees verder

Actief in de buurt

De school is een democratische gemeenschap waar leerlingen, docenten en ouders met elkaar keuzes maken. Met deze tool gaan leerlingen aan de slag met maatschappelijke participatie, binnen en buiten de school.

Lees verder
Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.