Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Mijn verhaal is welkom op de openbare school!

Op onze school kan ik mezelf zijn en mijn stem laten horen.

Wat is openbaar onderwijs?

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school is democratie geen ‘hol begrip’. Ze wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Dat maakt openbaar onderwijs bijzonder.

Wettelijke opdracht

In de wet is deze ‘actief-pluriforme’ opdracht van het openbaar onderwijs vastgelegd. Zo geven artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 42 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is en ieders gods- dienst of levensbeschouwing eerbiedigt. Ook draagt openbaar onderwijs volgens deze wet bij aan ‘de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden”. Wij beschouwen de democratische waarden, zoals vastgelegd in de grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens, dan ook als fundament van het openbaar onderwijs.

Om dit waar te kunnen maken, werken we volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Wij gebruiken functionele cookies om deze website goed te laten functioneren en analytische cookies om het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.