Kernwaarden


ikbenwelkom plaquetteOp een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen of overtuiging. Er wordt op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.

Kernwaarden:kernwaarden

  1. Iedereen welkom
  2. Iedereen benoembaar
  3. Wederzijds respect
  4. Waarden en normen
  5. Van en voor de samenleving
  6. Levensbeschouwing en godsdienst

Niet apart, maar samen.

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie tegen, bevordert integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van hun verschillende culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

Niet apart maar samen

De openbare school brengt opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hun vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij, want dat maakt deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.

Film schoolstrijd

In 1917 kwam een einde aan de schoolstrijd. Dat was het begin van een groei aan scholen op religieuze grondslag. Wilt u meer weten over het ontstaan van het duale bestel van openbaar en bijzonder onderwijs? Bekijk dan de aflevering van Andere Tijden over de schoolstrijd.