Privacy Statement / Disclaimer / Copyright

Privacy Statement / Disclaimer / Copyright

Privacy Statement

VOS/ABB en VOO verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website openbaaronderwijs.nu en de door contactaanvragen en door aanmelding voor de School!Week verkregen persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

VOS/ABB en VOO verwerken de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de algemene verordening gegevensbescherming.

Verwerking Persoonsgegevens

VOS/ABB en VOO behandelen Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VOS/ABB en VOO kunnen Persoonsgegevens verzamelen bij het gebruik van website www.openbaaronderwijs.nu en de door contactaanvragen en door aanmelding voor de School!Week verkregen persoonlijke informatie, alsmede bij een bezoek aan evenementen en activiteiten van VOS/ABB en VOO.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van VOS/ABB en VOO.
Indien u geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen aan welkom@vosabb.nl. Dit kan ook per post:

VOS/ABB
Postbus 162
3440 AD Woerden

VOS/ABB en VOO verstrekken géén persoonsgegevens aan derden.

Google MAPS API

Voor de gegevens die worden verzameld via Aanmelding School!Week wordt gebruik gemaakt van Google MAPS API. Hiervoor geldt aanvullend Google’s Privacy Policy (http://www.google.com/policies/privacy).

Links

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. VOS/ABB en VOO kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de organisaties van wie deze websites zijn. Het wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van VOS/ABB en VOO? U kunt contact opnemen met VOS/ABB, Postbus 162, 3440 AD Woerden, 0348-405200 of welkom@vosabb.nl.

Wijziging van Privacy Statement

VOS/ABB en VOO behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. VOS/ABB en VOO adviseren u dit Privacy Statement regelmatig te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer
Hoewel VOS/ABB en VOO bij de totstandkoming van de content op deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. VOS/ABB en VOO zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan VOS/ABB en VOO of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOS/ABB en VOO.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

VOS/ABB
Secretariaat Vereniging
Postbus 162
3440 AD Woerden
welkom@vosabb.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover VOS/ABB en VOO geen controle hebben. VOS/ABB en VOO dragen dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.