Levensbeschouwing en godsdienst

brochure poDe openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. De invulling van dit onderwijs behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de school, maar tot die van externen, zoals een kerkgenootschap of andere instellingen met een levensbeschouwelijke grondslag. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk onderwijs in de eigen richting.

“Het is prima als de school een kerk, moskee etc. bezoekt. Dit is algemene vorming. De school moet kinderen echter niet overtuigen van een geloof. Ook moeten kinderen zich niet hoeven verdedigen naar anderen. Niet vanuit de gedachte dat iedereen hetzelfde is, maar vanuit de gedachte dat iedereen anders mag zijn. Je moet elkaar in je waarde laten en naar elkaar luisteren.” Ouder openbare basisschool Tuindorp in  Utrecht

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, het heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt het ruimte voor diversiteit.
Lees meer in de brochure Levensbeschouwing: juist in het openbaar onderwijs

Bekijk ook de andere filmpjes!

Humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs

Openbare scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Humanistisch of godsdienstig vormingsonderwijs (hvo en gvo) kan hierbij een stimulerende rol spelen. In deze lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en ervaren ze wat geloof kan betekenen. Ze leren ook respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.
Ouders kunnen voor hun kinderen kiezen uit hvo of gvo. Hvo begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en levensovertuiging op basis van menselijke waardigheid. Binnen gvo kunnen ouders kiezen voor protestants-christelijk, rooms-katholiek of islamitisch vormingsonderwijs. 

Zie ook www.gvoenhvo.nl.

Begeleiding traject levensbeschouwing

VOS/ABB wil scholen en schoolbesturen helpen bij de invulling van hun pluriforme opdracht. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB en aan de slag wil met levensbeschouwing, kunnen wij u gratis begeleiden. Ons uitgangspunt is maatwerk: we sluiten zo veel mogelijk aan bij de situatie op uw school. De begeleiding reikt van het verzorgen van presentaties en workshops tot en met het organiseren van uw werk- of projectgroep. Centraal staat uitleg over de plaats van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs en de kansen die u hiermee kunt benutten.

Onze ervaring is dat scholen (soms impliciet) al werk maken van thema’s rond burgerschap, sociaal-emotionele ontwikkeling, filosofie en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Het samenbrengen van het onderwijs op deze thema’s in één overzicht geeft u inzicht in het aanbod en de mogelijke overlap en eventuele hiaten. Op die manier kunt u werken aan een dekkend aanbod voor de gehele school, van de kleuters tot en met groep 8. Hiervoor komt VOS/ABB graag een workshop geven.

Informatie: Marleen Lammers, 0348-405200 of mlammers@vosabb.nl.

Geef een reactie