Factsheet seksuele diversiteit – Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid

Voortgezet onderwijs – Kerndoel 43

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in  Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Op deze pagina vindt u enkele mogelijkheden om in het voortgezet onderwijs concreet aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Kijk ook eens op de pagina ‘films, literatuur en links‘ of benut belangrijke momenten in het jaar om stil te staan bij het thema seksuele diversiteit.

Handreiking voor schoolleiders

‘De roze draad in veiligheid op school’ is een handreiking voor schoolleiders over seksuele diversiteit in een brede aanpak van omgangsvormen. Download hier de handreiking.

Gay Straight Alliance

Een GSA (Gay Straight Alliance) is een groep leerlingen en docenten die wil dat hun school veilig is voor iedereen. Of je nu homo, hetero, lesbo, bi of in dubio bent. Elke school kan een GSA opzetten. Op de website van GSA staat meer informatie plus een stappenplan gericht op de leerlingen. Lees meer…

Gay and School

‘Zet ’t op de agenda’: Gratis waaier met lessuggesties

De methode ‘Zet ’t op de agenda’ is erop gericht om leerlingen gedurende hun hele schoolperiode vaker op een ‘kleine’ manier in contact te brengen met het onderwerp homoseksualiteit. Bijvoorbeeld:

 • Aardrijkskunde – Onderzoek wetten of gebruiken rond homoseksualiteit wereldwijd.
 • CKV/tekenen – Wat is de beeldtaal van de homobeweging? Maak zelf een symbool.
 • Wiskunde – Volgens de statistieken is 1 op de 8 mensen homoseksueel. Bereken het aantal homoseksuele leerlingen dat statistisch gezien op school zit.

Op de website van Gay and School (G&S) vindt u meer relevante informatie voor het opzetten van effectief beleid. G&S verzamelt en verspreidt informatie en expertise op het gebied van mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, biseksualiteit en genderdysforie.
G&S biedt informatie en handreikingen over:

Mijn ID campagne

In de ‘Mijn ID campagne‘ draagt de Onderwijsalliantie Seksuele Diversiteit een aantal praktische mogelijkheden aan waarmee scholen sociale veiligheid kunnen bevorderen. Leerlingen of medewerkers van een school worden opgeleid tot ambassadeurs om de kar te trekken. Lees meer…

De Dialoog

In De Dialoog praten mensen met verschillende achtergronden samen over homoseksualiteit. In een open gesprek wisselen zij hun ideeën en ervaringen uit vanuit een culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De Dialoog is nodig. Zo wonen in Nederland ruim 900.000 homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Toch is het onderwerp in veel kringen onbespreekbaar en kiezen veel homo’s en lesbiennes er voor om niet zichtbaar te zijn op de werkvloer, het sportveld en in het uitgaansleven. De Dialoog brengt hierin verandering. De Dialoog nodigt uit om kennis te maken, ervaringen te delen, te luisteren en gehoord te worden; oftewel: De Dialoog nodigt uit voor een goed gesprek! Meer informatie…

Project: Artikel 1 van de grondwet Voortgezet onderwijs

Met het scholenproject [ÉÉN] biedt Art.1 een methode om structureel te werken aan een prettig pedagogisch klimaat waar respect en verdraagzaamheid de kernwaarden zijn. Praktisch en flexibel, en passend bij uw school. Lees meer…

Materiaal voor sportleraren

Op en rond de Nederlandse (top)sportvelden is seksuele diversiteit helemaal niet vanzelfsprekend. LHBT-ers sporten evenveel als hetero’s. Ze kiezen alleen minder vaak voor de reguliere sport omdat ze zich daar minder welkom voelen. Vooral in teamsporten is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat er LHBT-ers sporten.
Door seksuele diversiteit zichtbaar te maken, wordt dit thema later ook bespreekbaar op het sportveld. Pure winst voor de sport! Want sport hoort middenin de maatschappij te staan. Download gratis lesmateriaal 

Anti-discriminatiebeleid

Om te voorkomen dat op school gediscrimineerd wordt, kunt u hier anti-discriminatiebeleid voor opstellen. U kunt de volgende punten als uitgangspunt nemen.

Onder discriminatie wordt verstaan:

‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’

Om discriminatie te voorkomen wordt op school:

 • in de lessen aandacht besteed aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen. Leerlingen leren dat mensen gelijkwaardig zijn.
 • rekening gehouden met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst.
 • aandacht besteed aan het bestaan, de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie.
 • uitingen van racisme, vooroordelen en discriminatie worden bestreden.
 • voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender