Factsheet seksuele diversiteit – Primair onderwijs: lessuggesties en beleid

Primair onderwijs – Kerndoel 38

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.”

Op deze pagina vindt u enkele mogelijkheden om in het primair onderwijs concreet aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Kijk ook eens op de pagina ‘films, literatuur en links‘ of benut belangrijke momenten in het jaar om stil te staan bij het thema seksuele diversiteit.

Kwartetspel diverse gezinssamenstellingen (APS)

In het vrolijke kwartet ‘Met wie woon jij?’ zien schoolkinderen dat er ook andere gezinssituaties zijn dan bij hen thuis: zoals een meisje met twee moeders. Bij het kwartet hoort een poster met alle negen gezinnen die voorkomen in het spel. Op deze poster is ruimte om een aantal gezinsfoto’s te plakken van kinderen in de klas. Zo worden de diverse thuissituaties nog tastbaarder gemaakt. De groep kan hiernaast ook zelf posters maken om nog meer gezinsfoto’s op te plakken.  Prijs: €12,71
Meer informatie en bestellen

Module seksuele diversiteit – Pabostudenten

Voor pabostudenten is er een module over seksuele diversiteit ontwikkeld, die studenten online kunnen volgen. Door deze module te volgen leer je als pabostudent hoe je dit onderwerp een plaats kunt geven in je stageklas en straks als groepsleerkracht. Ofwel, hoe aandacht voor seksuele diversiteit hoort bij jouw professionele houding als leerkracht.
De module is opgebouwd in drie onderdelen. In onderdeel A ‘In de spiegel’ neem je je eigen houding en persoonlijke geschiedenis onder de loep. In onderdeel B ‘Zit dat zo?’ test je jouw kennis over homoseksualiteit. Onderdeel C ‘Op school’ is gericht op de onderwijspraktijk. Je ontwerpt zelf een les, bijvoorbeeld over de liefde of bij een leesboek. Lees meer…

Anti-discriminatiebeleid

Om te voorkomen dat op school gediscrimineerd wordt, kunt u hier anti-discriminatiebeleid voor opstellen. U kunt de volgende punten als uitgangspunt nemen.

Onder discriminatie wordt verstaan:

‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’

Om discriminatie te voorkomen wordt op school:

 • in de lessen aandacht besteed aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen. Leerlingen leren dat mensen gelijkwaardig zijn.
 • rekening gehouden met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst.
 • aandacht besteed aan het bestaan, de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie.
 • uitingen van racisme, vooroordelen en discriminatie worden bestreden.
 • voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender