Factsheet seksuele diversiteit: Acceptatie en discriminatie

Acceptatie van homoseksualiteit

Aantal homo- en biseksuelen in Nederland

 • 93 à 94% van de Nederlanders noemt zichzelf hetero
 • 4% van de mannen noemt zich homoseksueel,  3% van de vrouwen noemt zich zo
 • 3% van de mannen én 3% van de vrouwen ziet zichzelf als biseksueel
  In iedere klas van 25 leerlingen zit dus minstens één leerling die zich homo of bi voelt.

Homohuwelijk

In 2006 was 2% van de huwelijken een homohuwelijk. Er werden 580 huwelijken van 2 mannen voltrokken en 630 huwelijken van 2 vrouwen.

Acceptatie in stad en provincie

‘Homo’s? Nee die hebben we hier niet!’

In een provinciale regio is homoseksualiteit meer verborgen en onuitgesproken dan in een grootstedelijke regio. Ook leven er meer vooroordelen.

Acceptatie door jongeren

Tolerantie is openlijk goedkeuren, maar wel als afwijkend zien. Acceptatie gaat om iemand als je gelijke zien. Jongeren zijn gewend om respect te hebben voor iemand die echt zichzelf is. Door op dit fundament van respect (mogen zijn wie je bent) het gesprek te voeren, ontstaat acceptatie. Dit gaat verder dan tolerantie.

Op verzoek van het ministerie van OCW doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in de periode 2012-2015 onderzoek naar de acceptatie van homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender personen. Het SCP kijkt daarbij naar de acceptatie onder de Nederlandse bevolking én naar de ervaringen van de doelgroep zelf. Voor het onderzoek zijn de centrale thema’s in het lopend emancipatiebeleid van belang: veiligheid en participatie.

Het  SCP voert in de periode 2012-2013 de volgende deelstudies uit:

 • Acceptatie anno 201X: het SCP peilt regelmatig de ontwikkelingen in acceptatie van homoseksualiteit en besteedt hierbij ook aandacht aan de houding ten aanzien van transgenders en biseksuelen
 • Nederland koploper: onderzoek naar internationale verschillen in de acceptatie van homoseksualiteit
 • Homoseksualiteit en Werk: vergelijking van de werkbeleving van homoseksuele en heteroseksuele werknemers in verschillende sectoren
 • Transgenders: ervaringen van transgender personen

Transgenders in Nederland

Onderzoek: Worden wie je bent – Het leven van transgenders in Nederland

Sommige mensen zijn als man geboren, maar voelen zich vrouw. En sommigen zijn als vrouw geboren, maar voelen zich man. Veel van deze transgenders besluiten op enig moment in hun leven om via hormonen en operaties hun geslacht te laten aanpassen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor deze groep, ook in het overheidsbeleid. Maar er is nog weinig bekend over hoe het met hen gaat. Op wat voor leeftijd worden zij zich bewust van hun ‘trans-zijn’? Hoe open zijn ze erover en welke reacties levert dat op? Hoe is het gesteld met hun psychische gezondheid? Om deze vragen te beantwoorden is een enquête gehouden onder ruim 450 transgenders. Hoewel het met veel transgenders best goed gaat, is hun leven doorgaans bepaald niet gemakkelijk. Veel transgenders zijn eenzaam, hebben psychische nood en het aandeel dat serieus denkt over zelfdoding is hoog.

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download het onderzoek of bestel de publicatie ‘Worden wie je bent’

Discriminatie en racistisch geweld

In 2009 registreerde de politie 2.212 incidenten van discriminatie. In 2008 waren dat er 2.238. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft besloten de strafeis voor discriminatoir geweld per 1 juni 2011 te verdubbelen, mede naar aanleiding van toenemende agressie tegen homoseksuelen volgens mediaberichtgeving. Politieregistraties schetsen maar een beperkt beeld van discriminatie in Nederland: er zijn veel meer meldingen bij meldpunten discriminatie (adb’s). De antidiscriminatiebureaus zijn een eerste laagdrempelig loket, waardoor zij een interessante alternatieve databron vormen. Een klacht blijft juridisch echter niet altijd staande. Art. 1, de landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van discriminatie, verzamelde 5.931 klachten die in 2009 bij de adb’s zijn binnengekomen. In 1999 waren dit er nog maar 3.589. Vanaf 2007, toen er 4.247 meldingen waren, maakt het aantal meldingen flinke sprongen omhoog. Waarschijnlijk is de toename mede het gevolg van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen en van de bewustwordingscampagne die hieraan in 2009 werd gekoppeld (Art. 1 (2010)).

Discriminatie ‘op grond van… (2009)

 • 40%        ras, afkomst of huidskleur
 • 13,5%     leeftijd
 • 8,7%       sekse
 • 8,3%       handicap of chronische ziekte (was in 2007 ‘slechts’ 3,9%)
 • 6,8%       godsdienst (exclusief antisemitisme)
 • 5,7%.      seksuele gerichtheid
 • 2,2%       antisemitisme (Art. 1 (2010))

Eergerelateerd geweld

Homoseksueel gedrag wordt in een aantal gevallen als oorzaak genoemd voor eergerelateerd geweld. Cijfers ontbreken. Bron: Emancipatiemonitor 2008

Regeringsbeleid

In de hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2011-2015 stelt het kabinet dat het de acceptatie van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender personen wil ‘vergroten en verdiepen’. De focus ligt op de domeinen school, werk, sport en ouderenzorg en op kringen waar de sociale acceptatie nog relatief laag is: etnische minderheden, orthodox-religieuze groepen en jongeren (TK 2010/2011).

Bronnen:

Ga naar:

 1. Inleiding
 2. Feiten en cijfers…
  1. over onderwijs
  2. over de Nederlandse maatschappij
  3. acceptatie en discriminatie
  4. internationaal
 3. Primair onderwijs: lessuggesties en beleid
 4. Voortgezet onderwijs: lessuggesties en beleid
 5. Films, literatuur en links
 6. Jaarkalender